Allmänna villkor för AB Sajthotellet Sverige

Gällande från och med 2007-03-26 och tillsvidare

1 Parter

1.1 Omfattning

Dessa villkor reglerar samtliga tjänster (nedan kallad Tjänsten) som tillhandahålls eller förmedlas av AB Sajthotellet Sverige, organisationsnummer 556668-7041 (nedan kallat Sajthotellet), och tjänstens köpare, nyttjare samt beställare (nedan kallad Kunden).

1.2 Fullständigt avtal

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet för tjänsten. Alla muntliga, skriftliga eller andra överenskommelser eller antaganden som gjorts före detta avtals ingående ersätts i sin helhet av detta avtal inklusive bilagor och andra till avtalet hörande dokument.

1.3 Allmänna villkor integrerad del av avtalet

Om inte annat särskilt överenskommit utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna.

1.4 Godkännande av Allmänna villkor

Kunden godkänner förbehållslöst dessa allmänna villkor vid sin beställning oavsett på vilket sätt beställningen görs.

1.5 Vem kan vara kund?

Kunden kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Kunden får ej vara försatt i konkurs, likvidation, ha inlett ackordsförhandlingar eller på annat sätt vara på obestånd.

1.6 Kontroll av kunden

Sajthotellet har rätt, men har ej skyldighet, att undersöka Kundens betalningsförmåga genom sedvanlig kredit- eller företagsupplysning. Vidare äger Sajthotellet rätt, men ej skyldighet, att begära registreringsbevis, registerutdrag eller andra intyg för att fastställa beställarens rätt att teckna firman för juridisk person.

2 Avtalstid

2.1 Bindningstid

Avtalet löper tillsvidare från beställningstidpunkten.

2.2 Uppsägning av avtalet

Uppsägning av avtalet skall vara Sajthotellet tillhanda senast 30 dagar innan ny avtalsperiod inleds. För att vara giltig skall uppsägning vara egenhändigt undertecknad av behörig firmatecknare i de fall kunden inte är konsument. Uppsägning kan träda i kraft tidigast 12 månader räknat från beställningstidpunkten.

2.3 Särskild avtalstid för Domäner

Avtal omfattande domännamn löper med annan avtals- och uppsägningstid beroende på toppdomän. Sajthotellet lämnar information om vilken avtalstid och uppsägningstid som gäller för respektive toppdomän. För vissa toppdomäner krävs att kunden säger upp avtalet direkt till domännamnsutfärdaren.

3 Tjänsten

3.1 Tillhandahållande av tjänst

Kunden ges tillgång till tjänsten i enlighet med vad som särskilt avtalas skriftligen, exempelvis genom att Sajthotellet har accepterat och bekräftat kundens beställning.

3.2 Ändringar av tjänsten

Sajthotellet äger rätt att göra ändringar av tjänsten när Sajthotellet anser detta befogat. Sajthotellet informerar, om möjligt, kunden tre månader före sådan ändring äger rum. Kunden har rätt att senast vid den tidpunkt då förändringen träder i kraft säga upp tjänsten till upphörande dagen vid förändringarnas ikraftträdande om dessa kan anses vara till väsentlig nackdel för kunden. Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Sajthotellets förändringar än vad som anges i denna punkt.

3.3 Ändringar av tjänsten p.g.a. säkerhet

Sajthotellet äger rätt att omgående förändra tjänsten om detta krävs för att säkerhetsställa hög säkerhet och god tillgänglighet av tjänsten.

3.4 Kundens förändring av tjänst

Kunden äger rätt att beställa andra tjänster eller ytterligare tillägg till avtalade tjänster, i de fall Sajthotellet har möjlighet att erbjuda dessa andra tjänster eller tillägg. Debitering av förändrad tjänst sker enligt vid var tid gällande prislista.

3.5 Uppgradering

Sajthotellet äger rätt, men har ej skyldighet, att från tid till annan ändra programvara och utrustning och/eller installera nya uppdateringar eller versioner för av Sajthotellet tillhandahållna tjänster.

3.6 Otillbörligt utnyttjande av tjänst/resurser

Tjänsten skall användas på ett sådant sätt att säkerhet och tillgänglighet för Sajthotellets tjänster ej äventyras. Vidare skall tjänsten användas på ett sådant sätt att onormalt utnyttjande av system- och nätverksresurser ej riskerar att uppstå.

3.7 Uppsägning vid överträdelse

Vid överträdelse av detta avtal äger Sajthotellet rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varpå eventuell innestående avgift anses förverkad.

3.8 Begränsning av dataöverföring

Antalet träffar och trafik (dataöverföring) till och från av kunden begagnat utrymme regleras av vid var tid gällande prislista. Om kundens överförda datamängd för någon kalendermånad överstiger gällande gränsvärden äger Sajthotellet rätt att debitera överförd datamängd i enlighet med vid var tid gällande prislista.

3.9 Användning som stör andra användare

I de fall då kundens användning av tilldelad resurs stör andra kunders möjlighet att nyttja delade resurser äger Sajthotellet rätt att omgående stänga ner tjänsten till dess att problemet åtgärdats av kunden på kundens bekostnad.

3.10 Support

Kunden har rätt till fri support via telefon eller elektronisk post under avtalstiden. Telefontider aviseras på Sajthotellets hemsida eller per elektronisk post.

3.11 Planerat underhåll/service

Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja tjänsten skall om möjligt aviseras i förväg på webbplatsen www.driftinformation.se och/eller till av kunden angiven kontaktadress för elektronisk post.

4 Driftavbrott och underhåll

4.1 Driftavbrott åtgärdas skyndsamt

I händelse av driftavbrott eller andra fel på tjänsten åtar sig Sajthotellet att skyndsamt efter mottagen felanmälan påbörja felsökning och vid behov åtgärda felet. Felanmälan skall ske till supportavdelningen under dess telefontid; övrig tid skall felanmälan ske till anvisat journummer. Felanmälan utanför kontorstid kan innebära en automatiserad tjänst eller telefonsvarare.

4.2 Definition av driftavbrott

Störning av webbplats med kundinformation såsom www.driftinformation.se eller www.sajthotellet.com är ej att anse som driftavbrott enligt detta avtal. Som driftavbrott skall inte heller anses begränsning av kundens tjänst i enlighet med avtal.

4.3 Driftavbrottets längd

Tiden för driftavbrott räknas från det att felanmälan gjorts till Sajthotellet på föreskrivet sätt. Alternativt från det att information om pågående oplanerad driftstörning publicerats på webbplatsen www.driftinformation.se. Tid för driftavbrott beräknas mellan 08:00-22:00 vardagar, samt 10:00-20:00 helger; driftavbrott utanför denna tid är ej kompensationsgrundande.

4.4 Kompensation vid längre driftavbrott

Då tjänsten inte varit tillgänglig under mer än åtta (8) timmar har kunden rätt till ersättning genom förlängning av tjänsten med 48 timmar per påbörjad 24-timmarsperiod till dess att tjänsten åter är tillgänglig. Ersättning utgår under förutsättning att kunden senast sju (7) dagar efter det inträffade driftavbrottet inkommit med en skriftlig begäran om ersättning, samt att Sajthotellet undersökt och funnit att förutsättningar för rätt till ersättning föreligger i det aktuella fallet. Denna ersättning gäller istället för skadestånd.

Har driftavbrott på tjänsten varat mer än 72 timmar äger kunden rätt att säga upp tjänsten till omgående upphörande. Erlagd betalning för återstående tid av tjänsten återbetalas i detta fall.

4.5 Fel hos kund

Om tjänsten påverkas till följd av fel hos kunden eller orsaker utanför Sajthotellets kontroll utgår ej ersättning och inte heller kundens skyldighet att erlägga erforderliga avgifter påverkas av detta. Vidare äger Sajthotellet rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid, och havda kostnader, enligt vid var tid gällande prislista om försämringar av kundens möjlighet att nyttja tjänsten helt eller delvis kan hänföras till kunden.

4.6 Begränsning av ansvar

Kunden befriar Sajthotellet från skadeståndsskyldighet för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomlighet, avbrott, uteblivna leveranser av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter. Ej heller är Sajthotellet skadeståndsskyldigt om obehörig gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, lägger till, förstör, förvanskar eller sprider information till tredje part.

4.7 Påföljder

Kunden äger inte rätt att göra andra påföljder gällande vid driftavbrott än vad som anges ovan.

5 Avgiftsförändringar

5.1 Höjning av avgift

Förhöjning av avgift för tjänsten skall meddelas senast 30 dagar innan denna träder i kraft. Sajthotellet har dock rätt att omgående förhöja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt, myndighetsutövande eller andra omständigheter utanför Sajthotellets kontroll.

5.2 Sänkning av avgifter

Sänkning av avgiften behöver ej aviseras i förväg och påverkar inte innevarande fakturaperiod.

5.3 Kampanjer

Kampanjerbjudanden påverkar inte existerande konton om inte detta uttryckligen framgår av kampanjen.

5.4 Information om avgiftsförändring

Avgiftsförändringar meddelas genom information på Sajthotellets hemsida och/eller per elektronisk post.

6 Konto- och kunduppgifter

6.1 Förvaring av kontouppgifter

Vid tecknande av tjänst med inloggningsförfarande erhåller kunden kontouppgifter för anslutning till Sajthotellets datautrustning. Dessa uppgifter skall förvaras på ett betryggande sätt så att obehörig inte kan få tillgång till dessa.

6.2 Lagring av personuppgifter

Kunden godkänner att Sajthotellet lagrar uppgifter om kunden och dennes betalningsförmåga elektroniskt. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, personnummer, adress samt betalningshistorik. Personuppgifter får lagras, databehandlas och överföras till tredje part i de fall Sajthotellet anser detta nödvändigt. Även tredje part får lagra och databehandla kundens personuppgifter, oavsett om tredje part finns i Sverige, annat land inom EU eller annat land utanför EU. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och Sajthotellet värnar om kundens integritet.

6.3 Personuppgifter vid domänregistrering

Vid registrering av domännamn eller annan tjänst som är knuten till kundens uppgifter lämnas dessa uppgifter ut till aktuell underleverantör. Kunden förbinder sig att följa även underleverantörens villkor för förmedlad tjänst. Ägaruppgifter om domännamn kan komma att bli publikt tillgängliga i så kallade whois-tjänster, vilket kan omfatta kundens adress och telefonnummer.

6.4 Ansvar för behandling hos tredje part

Sajthotellet är ej ansvarigt för behandling av kundens uppgifter hos tredje part.

6.5 Överskridande av tjänstens gränsvärden

Om kundens utnyttjande av utrymme för hemsida eller elektronisk post överskrider gällande gränsvärden, och om kunden ej vidtar rättelse efter påpekande från Sajthotellet, äger Sajthotellet rätt att uppgradera kundens tjänst eller påföra kundens tjänst de tilläggstjänster som krävs för att kundens utnyttjande skall vara inom angivna gränsvärden. Debitering för uppgradering och/eller tilläggstjänster sker enligt vid var tid gällande prislista.

7 Ansvar för material

7.1 Personligt ansvar

Kunden eller, i de fall då kunden är en juridisk person, kundens firmatecknare alternativt ansvariga utgivare, i förekommande fall, ansvarar personligen för allt material som publiceras genom kundens nyttjande av tjänsten. Denna person är ensamt ansvarig.

7.2 Lagligt

Kundens material får inte strida mot svensk eller internationell lag, upphovsrätt eller vara av pornografisk natur. Materialet får inte heller vara av sådant slag att det kan uppfattas såsom stötande.

I tveksamma fall gäller Sajthotellets tolkning av materialet i varje enskilt fall.

7.3 Påträffat otillåtet material

Påträffas otillåtet material har Sajthotellet rätt att omgående stänga ner tjänsten till dess att materialet tagits bort. I fall som strider mot svensk eller internationell lagstiftning kommer polisanmälan att ske samtidigt som kundens tillgång till resursen kan stängas för att säkra bevismaterial.

7.4 Användning i strid mot avtalet

Finner Sajthotellet att kunden använder tjänsten i strid med detta avtal har Sajthotellet rätt att omgående säga upp tjänsten. Erlagd avgift är då förverkad.

7.5 Sajthotellets kontroll

Sajthotellet utövar ingen fullständig eller organiserad kontroll över material på av kunden hyrd kapacitet och ansvarar inte heller för kundens material. Sajthotellet har rätt att kontrollera innehållet på kundens lagringsutrymme, liksom kundens användande av tjänsten i övrigt, för att säkerställa att detta inte står i strid med detta avtal.

7.6 Säkerhetskopiering

Materialet säkerhetskopieras dagligen, dock garanterar inte Sajthotellet att materialet kan återskapas från säkerhetskopian. Kunden skall själv behålla en säkerhetskopia av publicerat material att tillgå vid behov. Sajthotellet kan ej hållas ansvarigt för kundens förlust av data, varken direkt eller indirekt.

7.7 Rätt att radera skadligt material

Sajthotellet har rätt att omgående radera material eller elektronisk post som infekterats med virus eller innehåller så kallade ”maskar”. Sajthotellet garanterar inte att material eller elektronisk post som förmedlas som en del av tjänsten är fritt från virus eller maskar. Sajthotellet kan således heller inte hållas ansvarigt för skador till följd av virus eller maskar.

7.8 Filtrering av elektronisk post

För elektronisk post har kunden möjlighet att välja att denna skall filtreras för obeställd e-postreklam, så kallad spam. Väljer kunden att filtrera inkommande elektronisk post kan förlust av meddelanden som inte utgör spam förekomma. Det är dock upp till kunden att välja att använda detta filter och Sajthotellet är således inte ansvarigt för förlorad elektronisk post. Sajthotellet ger heller ingen garanti att allt spam filtreras bort.

8 Kundens övriga skyldigheter

8.1 Adressundersökningsavgift

8.2 E-postadress

Kunden är skyldig att ange en, vid var tid gällande, kontaktadress för elektronisk post, vilken Sajthotellet kan använda för kommunikation med kunden. Elektronisk post som sänds till av kunden uppgiven e-postadress skall anses ha kommit kunden tillhanda, senast tre timmar efter avsändandet.

8.3 Obehörig åtkomst

Kunden förbinder sig att inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser, såväl sådana tillhörande Sajthotellet som annan. Vidare förbinder sig kunden att inte obehörigen nyttja, sprida till tredje person, förstöra eller förvanska information eller del därav, i anslutna nät- och datorresurser.

8.4 Ansvar för tilldelade resurser & spam

Kunden ansvarar för all användning av tilldelade resurser. Om av kunden hyrd resurs används till, eller marknadsförs genom utskick av ej beställd elektronisk post, så kallad spam, har Sajthotellet rätt att omgående säga upp detta avtal och stänga ner kundens konto. Kunden har inte rätt till ersättning i detta fall. Spam får under inga omständigheter förekomma och kund som missbrukar detta genom att skicka spam åläggs att betala ett vite med 5000 kr per mottagare av sådant e-postmeddelande.

8.5 Ingen vidaresäljning

Kunden får inte vidaresälja hyrd kapacitet till tredje part.

8.6 Kundens ansvar

Kunden skall hålla Sajthotellet skadelöst från krav riktade mot Sajthotellet från tredje part till följd av kundens nyttjande av tjänsten. Kunden ska på egen bekostnad driva eventuell process i förekommande fall.

9 Sajthotellet skyldigheter

9.1 Sajthotellet åtagande

Sajthotellet åtar sig att tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats; fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar och förordningar; samt att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

10 Domänregistrering

10.1 Ytterligare avtal

Kunden svarar för att beställd domännamnsregistrering inte bryter mot reglerna hos aktuell toppdomän eller ombud/underleverantör. Vidare är kunden medveten om att avgiften i vissa fall avser ansökan om registrering och att registrering ej garanteras. De personuppgifter som krävs för registrering överlämnas till aktuellt ombud/underleverantör och kan komma att visas i domänens ägarinformation (så kallad whois).

11 Överlåtelse

11.1 Sajthotellets rätt till överlåtelse

Sajthotellet äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

11.2 Begränsning av kundens överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta tjänsten utan Sajthotellets skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

11.3 Andra begränsningar vid överlåtelse

Överlåtelser av domännamn kan begränsas av reglerna för den toppdomän under vilken domännamnet registrerats.

12 Avgifter

12.1 Gällande prislista

Avgifter utgår enligt Sajthotellets vid var tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats skriftligen. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms) om inget annat anges. Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter. Vid var tid gällande prislista publiceras på Sajthotellets hemsida www.sajthotellet.com.

12.2 Betalningsskyldighet av ej utnyttjad tjänst

Om kunden inte har utnyttjat beställd tjänst, på grund av omständighet hänförlig till kunden eller tredje part, befriar detta inte kunden från betalningsskyldighet.

13 Betalningsvillkor

13.1 Förskottsbetalning

Kunden skall erlägga betalning för fasta avgifter i förskott. Vid beställning av nytt konto skall betalning erläggas senast 10 dagar från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Erlagd avgift återbetalas ej.

13.2 Rörliga avgifter

Rörliga avgifter kan i vissa fall debiteras kunden i efterskott med minst 10 dagars kredit.

13.3 Fakturering

Faktura tillhandhålls kunden elektroniskt per elektronisk post eller via webben. Vid faktura per brev, som är en tilläggstjänst, debiteras faktureringsavgift enligt vid var tid gällande prislista.

13.4 Betalningspåminnelse

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

13.5 Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 26,83% per år (cirka 2% per månad) i enlighet med räntelagen.

13.6 Avstängning vid utebliven betalning

Har full betalning inte erlagts senast förfallodagen har Sajthotellet rätt att stänga ner kontot omgående, till dessa att full betalning erhållits. Har kontot stängts ner till följd av utebliven betalning debiteras återaktiveringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga debiterade avgifter skall vara betalda till fullo för att kunden skall erhålla återaktivering av kontot.

13.7 Korrekta kontaktuppgifter till kund

Det åligger kunden att förse Sajthotellet med korrekta uppgifter rörande kundens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. På förfrågan från Sajthotellet skall kund, utan dröjsmål, komplettera de uppgifter Sajthotellet begär enligt detta avtal. Vid underlåtenhet att förse Sajthotellet med dessa uppgifter äger Sajthotellet rätt att med omedelbar verkan nedstänga och hindra åtkomst till samtliga tjänster.

13.8 Bestridande av faktura

Kunden skall snarast meddela Sajthotellet om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (åtta (8) dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätt att göra invändningar mot faktura.

14 Immateriella tillgångar

14.1 Ägande av rättigheter

Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Sajthotellet, är och förblir Sajthotellets, eller dess licensgivares, egendom.

14.2 Kundens nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Sajthotellets mjukvara eller annat material som Sajthotellet har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

15 Skadestånd

15.1 Sajthotellets ansvar

Sajthotellet är inte i något fall ansvarigt för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten. Sajthotellet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Sajthotellet är endast ansvarigt för skada till följd av grov oaktsamhet där Sajthotellet är vållande till skadan. Vid direkt skada begränsas Sajthotellets ansvar till belopp motsvarande avgifter för de tre senaste månaderna, räknat från skadetillfället. Ansvarsbegränsningen gäller även tjänster och produkter från Sajthotellets underleverantörer.

15.2 Skadeståndsanspråk

Skadeståndsanspråk måste göras skriftligt inom två månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts av kunden. Kundens rätt att framställa skadeståndsanspråk förfaller ovillkorligen om kunden inte framställt skriftligt anspråk på skadestånd inom 12 månader från skadetillfället.

16 Hävningsgrunder

16.1

Sajthotellet har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om kunden ställt in betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra tecken på obestånd.

Ingångna avtal som är till fullo betalda löper dock till sitt slutdatum. För upplupna arvoden och avgifter skall betalningsskyldigheten fullgöras.

17 Force Majeure

17.1

Sajthotellet skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av detta avtal förhindras eller försvåras av omständigheter som Sajthotellet rimligtvis inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter räknas, men begränsas ej till, väpnad konflikt, sabotage, dataintrång, myndighetsbeslut, myndighetsutövning, politiska oroligheter, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, resurser, varor, energi eller annan liknande omständighet.

18 Sekretess

18.1

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera parten erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part.

19 Ångerrätt

19.1

Ångerrätt gäller endast konsument. Beställning av webbkonto, domännamn och andra tjänster är att betrakta som en tjänst vars fullgörande påbörjats under den i Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning angivna ångerfristen. Sedan konsument gett sitt uttryckliga samtycke till att leverans av beställd tjänst påbörjas upphör ångerrätten.

20 Avtalets upphörande

20.1 Nyttjanderätt förfaller vid avtalets upphörande

När avtalet upphör förfaller också kundens rätt att nyttja Sajthotellets tjänster. Sajthotellet har vid avtalets upphörande rätt, men inte skyldighet, att omgående radera till kunden hörande material som lagras för kundens räkning. Detta gäller även om materialet lagras hos underleverantör till Sajthotellet.

20.2 Kunds fortsatta nyttjande

Skulle kund fortsätta att nyttja tjänsten efter avtalets upphörande äger Sajthotellet rätt att debitera kunden en årsavgift för tjänsten per påbörjad 12-månaders period till dess att kundens nyttjande upphör.

21 Tvist

21.1 Tvisteförfarande

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol.

21.2 Tillämplig lag

På avtalet skall svensk lag tillämpas.

Driftinformation

driftinformation.se finns information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar om sådana skulle uppstå.

Kundservice

Telefon: 0771-319 319

E-post: support@sajthotellet.com

Nyheter

Sociala medier

2015-08-05

Följ Sajthotellet på Facebook eller Twitter.

SSL aktiverat

2015-08-04

Sajthotellet följer Googles rekommendation och aktiverar SSL för hela webbplatsen. Nu sker all kommunikation över det säkra protokollet https.

Ny hemsida

2012-07-09 Ny hemsida lanserad.

Efter mycket arbete presenterar Sajthotellet stolt en uppdatering av hemsidan.